تبلیغات
بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد! - مثل یک خودکار بیک

بهترین آموزگار،معلمی است که چشم بسته نمره بدهد!

بیاید زندگی زیبارو، زیبا دوست داشته باشیم!

مثل یک خودکار بیک
می توان آزاد بود در زندگی
می توان خربزه را با پوست خورد
می توان آلوچه را با هسته خورد
می توان انجیر را نشسته خورد
*
می توان آزاد بود و زندگی را نفله کرد
می توان درس نخواند
مشق ننوشت
می توان بیمار گشت و دائماً غیبت نمود
*
می توان آزاد بود و درس را تحریم کرد
در عوض حمال بود و بار برد
در عوض ده سال دیگر تاجر نان خشکه بود
یا گدایی کرد و اندر کوچه ها
فال حافظ را فروخت
*
می توان آزاد بود در انتخاب رشته ها
رشته ی آوارگی در کوچه های زندگی
رشته ی درماندگی، روی خط بردگی
رشته ی آش و پلو
آش سرما خوردگی
*
می توان آزاد بود و دست و پا زد
در میان چاله های زندگی....
آه، دیگر کافیست
واقعا ارزش ندارد این همه آزادگی؟!
زندگی یعنی تلاش
 منکه می میرم براش!
می نویسم گوشه ی دفترچه ام
(فکر نکن من بچه ام)
می توان با درس ها کشتی گرفت و دوست بود
می توان دکتر قلب و پوست بود
می توان مهندس شیمی و نفت و جاده بود
می توان معلمی یا شاعری آزاده بود
بی ادا و ساده بود
*
می توان با خاطری آسوده مرد
عاقبت با نام نیک
می توان پر بار بود
مثل یک خودکار بیک.

«ورپریده به نمایندگی از میرزا کوفته ی تبریزی»


[ جمعه 19 آبان 1391 ] [ 15:14 ] [ ورپریده (رهام آرمان) ] [ می نویسم با یک خودکار بیک() ]

افزایش بازدید رایگانافزایش بازدید رایگان